Karen language

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးဝ့ၢ် ခန့မုၢ်သဝီတကပၤ တၢ်ဒုးတအိၣ်နာ်က့ ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်န့ၣ် ကီးတရံးလီၢ်ကဝီၤဖိစံးဝဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ ကီးတရံးဝ့ၢ်ပူၤ ပယီၤသုး ခလရ၉၇ဒီး လဲၣ်ဝးကျိဖးဒိၣ်လုၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူ ကီးတရံးဝ့ၢ် ကမဲၣ်ကိသဝီ၊ချီတီၣ်သဝီ ဒီးကီးနွဲၣ်သဝီတကပၤ န့ၣ်လီၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ်...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် အသီ၃၀၊ ၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အပူၤစးထီၣ်ဖဲဒုးယၤခိၣ်ဟဲသုးဃီအိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံသုးမီိစိရိၤတဖၣ်မၤအါထီၣ်ဝဲဂံၢ်ဘါန့ၢ် လီၢ်ကဝီၤဖိစံးဝဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်လါထီၣ်၁သီန့ၣ် နီးတကီကီၢ်ဆၣ်သုးကလၢၤတၢ်လီၢ် စးထီၣ်ဖဲဒုးယၤခိၣ်ဟဲအိၣ်ဝံၤအလီၤခံသုးမီစိရိၤတဖၣ် အဂံၢ်ဘါ၃၀ဘျဲၣ်န့ၣ် ဖဲမုၢ်ဂီၤခီ အနၣ်ရံၣ် ၁၀ န့ၣ်တဝီဒီး မုၢ်ဟါခီ၅နၣ်ရံၣ်န့ၣ်တဝီ ဟးဝ့ၤဝီၤသမံသမိးတၢ်တနံၤခံဝီန့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးဝ့ၢ်ကလံၤထံးတကပၤ တၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ဝံၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တပယူာ်ဃီန့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီးတရံးဝ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိအိၣ်န့ၣ်လီၤ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈သီ မုၢ်နၤခီအနၣ်ရံၣ်၁၀ မံးနံး၃၀ဆၢကတီၢ် ကီးတရံးဝ့ၢ် ကလံၤထံးတကပၤနၣ်ဟူဘၣ်ကျိသီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုး လဲၣ်ဝးကျိဖးဒိၣ်လုၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်န့ၣ်ကီးတရံးဝ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိစံးဝဲန့ၣ်လီၤ “မုၢ်နၤခီနၣ်ရံၣ်၁၀ဘျဲၣ်ဖဲ၁၁နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် နၣ်ဟူကျိသီၣ်လီၤ ကျိဖးဒိၣ်ကလုာ်တသီၣ်ဒံးဘၣ်...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးဝ့ၢ်ပူၤ လဝက ရူဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤဒွဲၣ်အူအီၤဒီးမ့ၣ်အူန့ၣ်ကီးတရံးဝ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိစံးဝဲန့ၣ်လီၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇သီ မုၢ်နၤခီ ၁၁နၣ်ရံၣ် မံးနံး၅၀ဆၢကတီၢ်ကီးတရံးဝ့ၢ် နီၢ်ဂံၢ်၇ကဝီၤဒ့ ၊ဘီဒံးကၠိကျဲ လဝက ရူ ဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤအီၤခီဖျိ...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကြုၤတုၢ်ကီၢ်ဆၣ် သဝီတဖၣ်အပူၤ ပယီၤသုးကျိၤဟဲထီၣ်တဖၣ်ဒီးပယီၤသုးကီၣ်ကးလၢဆီလီၤဃးလီၢ်တဖၣ် လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်ဒီသဒၢသုးတဖၣ်နုာ်လီၤခးဝဲန့ၣ် ဂလိၣ်သုးကျိၤထုးထီၣ်တၢ်ကစီၣ်အသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ စးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အသီ ၂၀ န့ၣ်တ့ၤလီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးဒြိလၢပယီၤသုးကီၣ်ကးလၢဆီလီၤလီၢ်ဖဲ တီၣ်ကၠၣ်အ့သဝီပူၤတဖၣ်အသိး ဖဲ၂၂သီအနံၤ ခလရ(၂၀၃)ဒုးယၤခိၣ်ဟဲသမံသမိးတၢ်ဆၢကတီၢ် ခးလီၤဝဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးဒြိတကးဒံးဘၣ်တၢ်ဒုးလၢကဲထီၣ်လၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤန့ၣ်လီၤ ပယီၤသုးကီၣ်ကးသုးတဖၣ်ဒီးလီၢ်ကဝီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤစးထီၣ်လၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁သီတုၤ...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ် လ့းသိၣ်လီၢ်ကဝီၤ မ့းသလ့တီၣ်သဝီပူၤ ပယီၤသုးတဖၣ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤအဃိ လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅သီ ဂီၤခီဆၢကတီၢ် လ့းသိၣ်လီၢ်ကဝီၤ မ့းသလ့တီၣ်သဝီအဃၢၢ် ပယီၤသုးဒီးKNLAသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ပယီၤသုးဟဲခးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကဘီယူၤဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ ခီဖျိပယီၤသုးဟဲခးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကဘီယူၤဒ်အံၤအဃိ မ့းသလ့တီၣ်အဖီခိၣ်သဝီ၊အဖီလာ်သဝီ...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅သီ ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်-တကူၣ်တၢၣ်သဝီကရူၢ်ပူၤ ပယီၤသုးကျိၤလၢဟဲထီၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်လီၤဝဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးဒြိအဖျၢၣ်လၢအကယၤန့ၣ် Cloud wings drone ထုးထီၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ စးထီၣ်လၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆သီတုၤ ၂၂သီအတီၢ်ပူၤ တနွံဂီၤတၢ်ဒုးအပူၤပယီၤသုးကျိၤဟဲထီၣ်ဆူချၢၣ်-တကူၣ်တၢၣ်သဝီကရူၢ်ပူၤလၢအမ့ၢ်ဝဲ ပယီၤသုးဒီး...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၅သီ၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်လၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ဝ့ၢ် KNUဟံန့ၣ်ဟီၣ်ကဝီၤစိကမီၤန့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးတဖၣ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်သမံသမိးလၢ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ဝ့ၢ်ပူၤန့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁သီန့ၣ် တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်လၢKNU ဟံန့ၣ်ပၢပြးဝဲဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်ဒ်အံၤဝံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးတဖၣ်ပာ်လီၤတြဲၤဒီးသမံသမိးတၢ်ဖဲ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ဝ့ၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်ကဝီၤဖိအိၣ်န့ၣ်လီၤ “လၢညါတၢ်ဒ်အံၤတအိၣ်ဘၣ် ပာ်လီၤတြဲၤ သမံသမိးပှၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤတအိၣ်ဘၣ် ဖဲတသီခံသီအတီၢ်ပူၤအံၤသမံသမိးတၢ်လီၤ...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကြုၤတုၢ်ကီၢ်ဆၣ် တီၣ်ကၠၣ်အ့သဝီကရူၢ် သဝီတဖျၢၣ်ပူၤပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်ကဝီၤဖိသံတဂၤန့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်ကဝီၤဖိအိၣ်န့ၣ်လီၤ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃သီအနံၤ ဂီၤခီ၆နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ဆၢကတီၢ် လဲၣ်ဝးကျိဖးဒိၣ်လုၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တပယူာ်ဃီအဃိ နီၣ်တလၣ်သဝီပူၤသးနံၣ်၃၀ဘျဲၣ်လီၢ်ကဝီၤပိၣ်ခွါသံတဂၤန့ၣ် လီၢ်ကဝီၤဖိစံးဝဲန့ၣ်လီၤ “တဂီၤအံၤလၢနီၣ်တလၣ်န့ၣ်ကျိဖးဒိၣ်အက့လီၤဘၣ်အဃိသံတဂၤ ပိၣ်ခွါလီၤတမ့ၢ်ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲၤလၢဟံၣ်ဘၣ် ဘၣ်ဖဲအကီၤယူာ်လီၤ”န့ၣ်အဝဲစံးဝဲလီၤ ပယီၤသုးကီၣ်ကး...
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်-ဒူသထူကျဲဖီခိၣ် တိၤတဘီဘၣ်တၢ်မၤပိၢ်ထီၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ တိၤဖီလာ် အခၢၣ်သးလၢၢ်ထူၣ်တၢၣ် သ့ၣ်ဖးဟးဂီၤန့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဖၣ်အၣ်ဝ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂သီ ဂီၤခီ၁နၣ်ရံာ် ၃၅မံးနံးဆၢကတီၢ် ဖၣ်အၣ်-ဒူသထူကျဲဖီခိၣ် တိၤနီၢ်ဂံၢ်(၂/၁၃)ဘၣ်တၢ်မၤပိၢ်ထီၣ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိ တိၤခီၣ်ထံးတၢၣ်ဟးဂီၤဒီးသိလ့ၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤကီခဲန့ၣ်ဖၣ်အၣ်ဝ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ “ဟးဂီၤန့ၣ်...